صفحه اصلی / آرشیو‌ها

موضوعی (بازار): تحلیل تجارت بازار آلومینیوم

FP - Bauxite Ore - Image01
آلومینیوم

۲۴ فروردین ۱۴۰۳

واردات جهانی بوکسیت در ماه دسامبر سال 2023 به بیش از 13.1 میلیون تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 4.7 درصد کاهش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Other Aluminum Products - Image
آلومینیوم

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

در دی ماه، واردات دیگر محصولات آلومینیومی ایران، با کاهش 72.7 درصدی نسبت به ماه قبل از آن به حدود 21.4 تن رسید.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum Wire and Cables - Image
آلومینیوم

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

واردات جهانی هادی‌های آلومینیومی در ماه اکتبر سال 2023 به حدود 8.6 هزار تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 11.7 درصد کاهش داشت.
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum Wirerod and Wire -Image01
آلومینیوم

۴ اسفند ۱۴۰۲

در دی ماه، صادرات مفتول و سیم آلومینیومی ایران، با افزایش 81 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1401 در حدود 439.7 تن بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum Extrusions Products - Image
آلومینیوم

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی محصولات اکستروژن در ماه اکتبر سال 2023 به بیش از 280 هزار تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 8.2 درصد کاهش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum Flat Products - Image01
آلومینیوم

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی محصولات تخت آلومینیومی در ماه اکتبر سال 2023 به 816.7 هزار تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 0.2 درصد افزایش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum05 - Image
آلومینیوم

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی محصولات کارنشده آلومینیومی در ماه اکتبر سال 2023 به 2.3 میلیون تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 4.6 درصد کاهش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum Scrap - Image01
آلومینیوم

۶ بهمن ۱۴۰۲

واردات جهانی ضایعات آلومینیوم در ماه جولای سال جاری به 899 هزار تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 1.1 درصد کاهش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Alumina - Image
آلومینیوم

۲۹ دی ۱۴۰۲

در آذر ماه، واردات آلومینای ایران، با افزایش 77.3 درصدی نسبت به ماه قبل از آن حدود 47.7 هزار تن بود.واردات جهانی آلومینا در ماه جولای سال 2023 به 2.2 میلیون تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن تغییری نداشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Bauxite Ore - Image01
آلومینیوم

۲۲ دی ۱۴۰۲

در آذر ماه، صادرات بوکسیت ایران، با رشد 3.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 5.8 هزار تن بود. واردات جهانی بوکسیت در ماه جولای سال 2023 به 14.2 میلیون تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 16.9 درصد افزایش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FSP - Trade - Image
آلومینیوم

۱۵ دی ۱۴۰۲

واردات جهانی دیگر محصولات آلومینیومی در ماه جولای سال جاری به 45 هزار تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 13.5 درصد افزایش داشت.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار
FP - Aluminum Wire - Image01
آلومینیوم

۱ دی ۱۴۰۲

واردات جهانی مفتول و سیم آلومینیومی در ماه جولای سال جاری به 95.6 هزار تن رسید که نسبت به ماه پیش از آن حدود 5.6 درصد کاهش داشت. در آبان ماه، صادرات مفتول و سیم آلومینیومی ایران، با کاهش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 633.7 تن بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم
آلومینیوم تحلیل تجارت بازار آلومینیوم
ذره‌بین بازار