صفحه اصلی / آرشیو‌ها

موضوعی (بازار): تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی

FP - Steel Seamless Pipe - Image
میلگرد و مقاطع فولادی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

صادرات و واردات لوله بدون درز ایران طی بهمن 1402 به‌ترتیب برابر با 1.5 و 19 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با دی 1402، صادرات با افت و واردات با افزایش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Wirerod - Image01
میلگرد و مقاطع فولادی

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

صادرات و واردات مفتول ایران طی بهمن 1402 به‌ترتیب برابر با 12،000 و 984 تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با دی 1402، صادرات و واردات با کاهش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Rebar- Image06
میلگرد و مقاطع فولادی

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

واردات جهانی میلگرد در اکتبر 2023 حدود 3.9 میلیون تن بود که با رشد 14 درصدی نسبت به سپتامبر 2023 و افت 14 درصدی نسبت به اکتبر سال 2022 همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Section - Image01
میلگرد و مقاطع فولادی

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

صادرات و واردات مقاطع فولادی ایران طی دی 1402 به‌ترتیب برابر با 34 و 4.1 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با آذر 1402، صادرات و واردات با کاهش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Seamless Pipe - Image01
میلگرد و مقاطع فولادی

۴ اسفند ۱۴۰۲

صادرات و واردات لوله بدون درز فولادی ایران طی دی 1402 به‌ترتیب برابر با 3.4 و 16.2 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با آذر 1402، صادرات و واردات با افزایش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Wirerod - Image
میلگرد و مقاطع فولادی

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

صادرات و واردات مفتول فولادی ایران طی دی 1402 به‌ترتیب برابر با 17.1 و 1.3 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با آذر 1402، صادرات و واردات با کاهش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Wirerod - Image
میلگرد و مقاطع فولادی

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

صادرات و واردات میلگرد فولادی ایران طی دی 1402 به‌ترتیب برابر با 230 و 2.6 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با آذر 1402، صادرات و واردات با کاهش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Section - Image01
میلگرد و مقاطع فولادی

۱۳ بهمن ۱۴۰۲

صادرات و واردات مقاطع فولادی ایران طی آذر 1402 به‌ترتیب برابر با 40 و 6 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با آبان 1402، صادرات با رشد و واردات با کاهش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Seamless Pipe - Image
میلگرد و مقاطع فولادی

۶ بهمن ۱۴۰۲

صادرات و واردات لوله بدون درز ایران طی آذر 1402 به‌ترتیب برابر با 1.7 و 16 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با آبان 1402، صادرات با کاهش و واردات با افزایش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز, اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Wirerod -Image
میلگرد و مقاطع فولادی

۲۹ دی ۱۴۰۲

واردات جهانی مفتول فولادی در جولای 2023 حدود 554 هزار تن بود که با افت 5 درصدی نسبت به ژوئن 2023 و افت 12 درصدی نسبت به جولای سال 2022 همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
FP - Steel Rebar -Image01
میلگرد و مقاطع فولادی

۲۲ دی ۱۴۰۲

صادرات و واردات میلگرد ایران طی آبان 1402 به‌ترتیب برابر با 248 و 4.2 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با مهر 1402، صادرات و واردات با افزایش همراه بودند.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار
Market Analysis - Global Semise Trade - Image
میلگرد و مقاطع فولادی

۱۵ دی ۱۴۰۲

صادرات و واردات مقاطع فولادی ایران طی آبان 1402 به‌ترتیب برابر با 38 و 7.2 هزار تن ثبت شد. همچنین در مقایسه با مهر 1402، صادرات با کاهش و واردات با افزایش همراه بود.
برای مشاهده این مطلب باید اشتراک فعال داشته باشید. اگر مشترک فلزات پلاس هستید، لطفا وارد شوید؛ اگر اشتراک فعال ندارید، از لینک زیر می‌توانید اشتراک فلزات پلاس را خریداری نمایید. فهرست اشتراک‌هایی که به شما دسترسی به این مطلب را فراهم می‌کنند در ادامه ارائه شده است: اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز or اشتراک 12 ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی
میلگرد و مقاطع فولادی تحلیل تجارت بازار میلگرد و مقاطع فولادی
ذره‌بین بازار