صفحه اصلی / اشتراک فلزات پلاس

اشتراک محصولات فلزات‌پلاس

فردا را متمایز خلق کنید ...

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب نمایید.

موضوع
دوره
نوع
مدت

عنوان اشتراک

موضوع

دوره

نوع اشتراک

مدت اشتراک

افق‌بازار

نبض‌بازار

نظرسنجی‌بازار

ذره‌‌بین‌بازار

روی‌خط‌بازار

چهارچوب‌بازار

قیمت

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار کالا و ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازارهای مواد اولیه و فولاد خام، محصولات تخت فولادی، میلگرد و مقاطع فولادی، آلومینیوم، مس و ارز شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار که به صورت هفتگی منتشر می‌شود، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار کالا و ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازارهای مواد اولیه و فولاد خام، محصولات تخت فولادی، میلگرد و مقاطع فولادی، آلومینیوم، مس و ارز شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار که به صورت هفتگی منتشر می‌شود، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار میلگرد و مقاطع فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار میلگرد و مقاطع فولادی که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار ارز که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.
موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مس

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار مس که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار آلومینیوم

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار آلومینیوم که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار محصولات تخت فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک ۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار محصولات تخت فولادی که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۳ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مواد اولیه و فولاد خام

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۳ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار مواد اولیه و فولاد خام که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: سه ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار میلگرد و مقاطع فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار میلگرد و مقاطع فولادی که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار ارز که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.
موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مس

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار مس که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار آلومینیوم

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار آلومینیوم که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار محصولات تخت فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار محصولات تخت فولادی که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۶ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مواد اولیه و فولاد خام

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت ۶ ماه به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار مواد اولیه و فولاد خام که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: شش ماهه

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار کالا و ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازارهای مواد اولیه و فولاد خام، محصولات تخت فولادی، میلگرد و مقاطع فولادی، آلومینیوم، مس و ارز شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازارهای فوق، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار کالا و ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازارهای مواد اولیه و فولاد خام، محصولات تخت فولادی، میلگرد و مقاطع فولادی، آلومینیوم، مس و ارز شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار که به صورت هفتگی منتشر می‌شود، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازار میلگرد و مقاطع فولادی شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازار میلگرد و مقاطع فولادی، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار میلگرد و مقاطع فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار میلگرد و مقاطع فولادی که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازار ارز شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازار ارز، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار ارز

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار ارز که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.
موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مس

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازار مس شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازار مس، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مس

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار مس که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار آلومینیوم

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازار آلومینیوم شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازار آلومینیوم، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار آلومینیوم

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار آلومینیوم که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

موضوع:

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازار محصولات تخت فولادی شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازار محصولات تخت فولادی، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار محصولات تخت فولادی

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار محصولات تخت فولادی که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به کلیه اخبار و تحلیل‌های بازار مواد اولیه و فولاد خام شامل افق بازار، نبض بازار، نظرسنجی، ذره‌بین بازار، روی خط بازار و چارچوب بازار و همچنین گزارش هفتگی کامل بازار مواد اولیه و فولاد خام، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: کامل

check-1
check-1
check-1
check-1
check-1
check-1

لطفا تماس بگیرید.

اشتراک ۱۲ ماهه گزارش‌های هفتگی پیش‌بینی بازار مواد اولیه و فولاد خام

با خرید این اشتراک می‌توانید به مدت یک سال (۳۶۵ روز) به تحلیل‌های بخش افق بازار و نظرسنجی بازار مواد اولیه و فولاد خام که به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، دسترسی داشته باشید.

دوره گزارش: هفتگی

مدت اشتراک: یک ساله

نوع اشتراک: پیش‌بینی

check-1
Dash-1
check-1
Dash-1
Dash-1
Dash-1

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان